Một vài thư viện hỗ trợ xử lý CURL

By
Advertisement


CURL là gì: https://curl.se/


Đối với ASP.NET:

  1. https://curl.olsh.me/: Curl to C# Convert.
  2. https://www.freeformatter.com/java-dotnet-escape.html :  “Unescape” string.
  3. https://app.quicktype.io/ : Convert JSON into c#

Đối với PHP:

  1. https://github.com/php-curl-class/php-curl-class : PHP Curl Class makes it easy to send HTTP requests and integrate with web APIs

0 blogger:

Đăng nhận xét