Các lệnh Windows Terminal lạ mà quen

By
Advertisement


 • Open Cmd from current folder: alt+D, gõ CMD, Enter
 • Open Cmd administrator from current folder: Alt+D, Gõ powershell start cmd -v runas
 • Hidden Folder: attrib +h +s +r folderName
 • Show Hiden folder : attrib -h -s -r FolderName
 • Change CMD Color : color 02
 • Change CMD title : title www.votranthi.net
 • Change CMD Prompt: prompt prompt_name $G
 • Check wifi password: for /f "skip=9 tokens=1,2 delims=:" %i in ('netsh wlan show profiles') do @echo %j | findstr -i -v echo | netsh wlan show profiles %j key=clear
 • Batery report: powercfg/energy
 • Kiểm tra tệp hệ thống có bị lỗi không? sfc /scannow
 • Kiểm lỗi Image Windows hiện tại có ổn không? nên làm trước khi reset factory để tránh gặp lỗi cài giữa chừng thì bị fail: 
  • DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
  • DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
  • DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
 • Cài đặt powerToy : winget install Microsoft.PowerToys --source winget

0 blogger:

Đăng nhận xét