[SAP] Trick SE16 to change Data

By // Không có nhận xét nào:
You can do the table manipulations in SE16. For example, you can modify a table or insert/delete a particular record in a table using this method. Just be observant of any instances of table dependencies.

Xem File pdf trực tiếp trên web

By // Không có nhận xét nào:
Dùng đoạn code sau:

Prevent ASP.Net api sleeping!

By // Không có nhận xét nào:
What you need to set in IIS:
  • In Application Pool for your app, set startMode to AlwaysRunning
  • In Application Pool for your app, set idleTimeout to 0
  • In you app, set preloadEnabled to True
This of course can also be set in applicationHost.config.
You can find your applicationHost.config file in C:\Windows\System32\inetsrv\config\ directory. Then you need to edit:

[SAP] Tạo Shotcut mở thẳng 1 Tcode được chỉ định.

By // Không có nhận xét nào:
1. Tạo một file Text lưu lại với đuôi .sap trên desktop. Ex: migo.sap

2. Soạn lại nội dung theo cú pháp: nhớ thay Name=Tài khoản,Command=Tcode muốn mở.

------------------------

[System]

Name=PRD

Client=800

[User]

Name=IT99

Language=E

[Function]

Command=MIGO

Title=Thích tên gì gõ tên đó Ex: Con chó vàng màu xanh

Type=Transaction

--------------------------

Lưu lại.

3. Mở Desktop nhấp đôi migo.sap và thưởng thức.

Chuyển đổi bản quyền Windows 10 Home sang Windows 10 Pro miễn phí.

By // Không có nhận xét nào:
"Windows 10 Home" VS "Windows 10 Pro"
Chào mọi người! Như trong hình ảnh trên ta thấy phiên bản Windows10 Home có nhiều tính năng không sử dụng được, rất là hạn chế khi ta làm lập trình phải không. Hôm nay Thi chia sẻ cho các bạn một cách để chuyển từ phiên bản Windows10 Home sang Windows10 Pro.

[SQL] Chặn IP truy cập trái phép vào SQL server

By // Không có nhận xét nào:
Nếu Bạn đã có chạy một MSSQL Server public ra bên ngoài Extranet nhưng muốn hạn chế một số IP không cho truy xuất vào. Làm theo hướng dẫn sau để thực hiện mà không cần phải tốn tiền mua firewall.

[SQL] Tìm giá trị đứng liền trước và liền sau trong danh sách sau sắp xếp.

By // Không có nhận xét nào:
select *
from (
select CustomerID,Country,
LAG(CustomerID,1,'') Over(order by Country,CustomerID) as Lag,
LEAD(CustomerID,1,'') Over(order by Country,CustomerID) as Lead
from Customers
--Group by CustomerID,Country
) as a
where 'MAISD' in (CustomerID,Lag,Lead)

Chỉ áp dụng cho sql 2012 trở lên.

Gọi detail trong iframe dùng modal boostrap và gọi callback trả về.

By // Không có nhận xét nào:
1. Cài đặt eModal
https://github.com/saribe/eModal
2. Trên trang parent
<button class="btn" id="ChooseStudent">Select</button>
<script>
       

        $("#ChooseStudent").click(function(e) {
            e.preventDefault();
            return eModal.iframe('@Url.Action("StudentListChooser", "Student")', "Select a Student")
                .then(function() {});
        });

        function setStudentValue(val) {
            var value = val;
            $('#StudentName').val(value);
            $('.modal').modal('hide');
        }
    </script>
3.Trên trang detail
<button class="btn btn-default" onclick="parent.setStudentValue('hallo');">Select</button>
Chúc may mắn


Tính toán giá trị trên cây dữ liệu với sql query

By // Không có nhận xét nào:

1. Cây dữ liệu có dạng.


TK 111
|_ TK 1111
|_ TK 1112
|_ TK 11121
|_ TK 11122

Giá trị cộng dồn tính như sau lên node cha:

TK 111 (13)
|_ TK 1111 (7)
|_ TK 1112 (6)
|_ TK 11121 (4)
|_ TK 11122 (2)

Tài khoản 1112 có giá trị là 6 vì 2 tài khoản con có tổng giá trị là 6.
Tài khoản 111 có giá trị là 13 vì 2 tài khoản con (1111,1112) có tổng giá trị là 3.
Đó là kết quả mong muốn.

Một số trang web phân tích website của Bạn để tìm hướng tối ưu!!

By // Không có nhận xét nào:
Giới thiệu đến mọi người một số trang web phân tích website theo url, kết quả phân tích có thể giúp ta tối ưu và hoàn thiện hơn về mặt thể hiện, từ đó có thể giúp tăng thứ hạng trên các cỗ máy tìm kiếm...

1. https://optimization.tips/
2. https://techchek.tips/
3. https://www.google.com/webmasters/tools/home
4. https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
5. https://kraken.io/web-interface [26/07/2017]
6. https://webspeedtest.cloudinary.com [26/07/2017]
[..continue]


Các trang này cách thức hoạt động đều đơn giản. Mình nghĩ các Bạn đều tự khám phá được.
Chúc may mắn.