Chuyển đổi bản quyền Windows 10 Home sang Windows 10 Pro miễn phí.

By // Không có nhận xét nào:
"Windows 10 Home" VS "Windows 10 Pro"
Chào mọi người! Như trong hình ảnh trên ta thấy phiên bản Windows10 Home có nhiều tính năng không sử dụng được, rất là hạn chế khi ta làm lập trình phải không. Hôm nay Thi chia sẻ cho các bạn một cách để chuyển từ phiên bản Windows10 Home sang Windows10 Pro.

[SQL] Chặn IP truy cập trái phép vào SQL server

By // Không có nhận xét nào:
Nếu Bạn đã có chạy một MSSQL Server public ra bên ngoài Extranet nhưng muốn hạn chế một số IP không cho truy xuất vào. Làm theo hướng dẫn sau để thực hiện mà không cần phải tốn tiền mua firewall.

[SQL] Tìm giá trị đứng liền trước và liền sau trong danh sách sau sắp xếp.

By // Không có nhận xét nào:
select *
from (
select CustomerID,Country,
LAG(CustomerID,1,'') Over(order by Country,CustomerID) as Lag,
LEAD(CustomerID,1,'') Over(order by Country,CustomerID) as Lead
from Customers
--Group by CustomerID,Country
) as a
where 'MAISD' in (CustomerID,Lag,Lead)

Chỉ áp dụng cho sql 2012 trở lên.

Gọi detail trong iframe dùng modal boostrap và gọi callback trả về.

By // Không có nhận xét nào:
1. Cài đặt eModal
https://github.com/saribe/eModal
2. Trên trang parent
<button class="btn" id="ChooseStudent">Select</button>
<script>
       

        $("#ChooseStudent").click(function(e) {
            e.preventDefault();
            return eModal.iframe('@Url.Action("StudentListChooser", "Student")', "Select a Student")
                .then(function() {});
        });

        function setStudentValue(val) {
            var value = val;
            $('#StudentName').val(value);
            $('.modal').modal('hide');
        }
    </script>
3.Trên trang detail
<button class="btn btn-default" onclick="parent.setStudentValue('hallo');">Select</button>
Chúc may mắn


Tính toán giá trị trên cây dữ liệu với sql query

By // Không có nhận xét nào:

1. Cây dữ liệu có dạng.


TK 111
|_ TK 1111
|_ TK 1112
|_ TK 11121
|_ TK 11122

Giá trị cộng dồn tính như sau lên node cha:

TK 111 (13)
|_ TK 1111 (7)
|_ TK 1112 (6)
|_ TK 11121 (4)
|_ TK 11122 (2)

Tài khoản 1112 có giá trị là 6 vì 2 tài khoản con có tổng giá trị là 6.
Tài khoản 111 có giá trị là 13 vì 2 tài khoản con (1111,1112) có tổng giá trị là 3.
Đó là kết quả mong muốn.

Một số trang web phân tích website của Bạn để tìm hướng tối ưu!!

By // Không có nhận xét nào:
Giới thiệu đến mọi người một số trang web phân tích website theo url, kết quả phân tích có thể giúp ta tối ưu và hoàn thiện hơn về mặt thể hiện, từ đó có thể giúp tăng thứ hạng trên các cỗ máy tìm kiếm...

1. https://optimization.tips/
2. https://techchek.tips/
3. https://www.google.com/webmasters/tools/home
4. https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
5. https://kraken.io/web-interface [26/07/2017]
6. https://webspeedtest.cloudinary.com [26/07/2017]
[..continue]


Các trang này cách thức hoạt động đều đơn giản. Mình nghĩ các Bạn đều tự khám phá được.
Chúc may mắn.

Sách miễn phí từ Microsoft

By // Không có nhận xét nào:

Giới thiệu đến mọi người rất nhiều sách miễn phí từ Microsoft. Số sách được phân ra thành các mục như là : Azure, BizTalk, Cloud, Developer, Dynamics, General, Licensing, Office, PowerBI, PowerShell, SharePoint, SQL Server, Surface, System Center, Virtualization, Windows Client, Windows Server.

[AX 2012] Thiết đặt quan trọng trong ngành Sản Xuất.

By // Không có nhận xét nào:

Thiết đặt Item Model Groups:

Thiết đặt Production Control Parameter:

Posting Profiles:

Cheat Sheet:


 Chúc thành công!.

Destop GUI for Ubuntu server

By // Không có nhận xét nào:
You can install the default Ubuntu desktop (Unity) by executing the following:
sudo apt-get install ubuntu-desktop
There are many desktop alternatives which you may install and use, like:
  • Gnome 3 installation: sudo apt-get install gnome-shell
  • KDE see Kubuntu installation: sudo apt-get install kubuntu-desktop
  • XFCE installation: sudo apt-get install xfce4
  • LXDE installation: sudo apt-get install lxde
  • Openbox installation: sudo apt-get install openbox
  • Gnome Classic (old) a Gnome 3 desktop that looks like Gnome 2 installation: sudo apt-get install gnome-session-fallback
  • Ubuntu Gnome (Official flavor) installation: sudo apt install ubuntu-gnome-desktop
  • To install a very lightweight desktop environment, just the basic GUI (XFCE): sudo apt-get install xubuntu-desktop (or LXDE: sudo apt-get install lubuntu-desktop for an even lighter GUI)

[SQL] Store Procedure chậm hơn khi command Query

By // Không có nhận xét nào:
Hôm nay mình gặp một trường hợp mà mình thấy vô cùng bất ngờ. Cùng một đoạn code sql, nhưng đưa vào trong store procedure thì chạy rất chậm, chậm hơn rất nhiều so với query. Cách giải quyết thì cũng không tưởng, đơn giản chỉ là thay vì dùng trực tiếp parameter truyền vào store procedure, mình declare những biến local, sau đó gán giá trị bằng với các biến parameter, dùng các biến local này để truy vấn trong câu lệnh. Thật không ngờ là thời gian truy vấn giảm kinh khủng từ 4'26s chỉ còn 3s.


Hope it helpful!