WSL2 - Kiểm tra tốc độ kết nối Internet

By
Advertisement


1. Kiểm tra bằng trình duyệt web: 

- https://fast.com

- https://www.speedtest.net

2. Kiểm tra bằng CLI:

- Cài đặt

sudo apt-get install curl

curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash

sudo apt-get install speedtest

- Chạy kiểm tra gõ trong Terminal: speedtest

Goodluck!

0 blogger:

Đăng nhận xét