WSL2 - Cài đặt remote desktop xrdp với giao diện xfce.

By
Advertisement

Chạy tuần tự các lệnh sau:

sudo apt-get purge xrdp && sudo apt install -y xrdp xfce4 xfce4-goodies 

sudo cp /etc/xrdp/xrdp.ini /etc/xrdp/xrdp.ini.bak

sudo sed -i 's/3389/3390/g' /etc/xrdp/xrdp.ini

sudo sed -i 's/max_bpp=32/#max_bpp=32\nmax_bpp=128/g' /etc/xrdp/xrdp.ini

sudo sed -i 's/xserverbpp=24/#xserverbpp=24\nxserverbpp=128/g' /etc/xrdp/xrdp.ini

echo xfce4-session > ~/.xsession

sudo nano /etc/xrdp/startwm.sh

comment these lines to:

# test -x /etc/X11/Xsession && exec /etc/X11/Xsession

# exec /bin/sh /etc/X11/Xsession


add these lines:

# xfce

startxfce4


Mỗi khi muốn vào bằng remote desktop thì chạy lệnh để mở session. 

sudo /etc/init.d/xrdp start

Sau đó có thể sử dụng remote desktop tới bằng mstsc thông qua cổng 3390. ví dụ: localhost:3390.

0 blogger:

Đăng nhận xét