WSL2 - Ubuntu Các câu lệnh cơ bản thường gặp.

By
Advertisement

 - neofetch: thông tin cơ bản hệ thống.

- htop : task manager

- pwd : thư mục hiện tại

- clear: xóa màn hình terminal

- ip add : ipconfig /all

- history : xem lại lịch sử lệnh đã chạy trên session hiện tại.

- env : Xem biến hệ thống.

- whoami : username đang làm việc là gì?

- curl Wttr.in/hochiminh : xem thời tiết từ internet


-- find package --Tìm gói cài đặt

apt search dotnet-sdk

-- free disk space on ubuntu --

-checking

sudo du -sh /var/cache/apt 

- command

sudo apt autoremove

sudo apt clean

- Clear systemd journal logs -

journalctl --disk-usage

sudo journalctl --vacuum-time=3d


- finger: Shows information of all the users logged in

- finger username : Gives information of a particular user

- sudo adduser username : add new user

- sudo passwd -l 'username' : chang passwd of 'username'


- df: Gives free hard disk space on your system

- free: check free RAM

- ls -l *.doc : list of files on current directory.


- mkdir directoryname : Creates a new directory in current directory.

- rm -r directoryname : Delete forder and It's content

- mv oldname newname : rename directory


- cat > name.txt: Create new file

- cat name.txt : display the file content.

- cp file.doc newfile.doc : copy file

- mv name.txt "./Downloads." : Move file

- mv oldname.txt newname.txt : rename

- rm name.txt : Delete file

0 blogger:

Đăng nhận xét