Cài đặt nhanh các phần mềm trong ubuntu WSL2

By
Advertisement


Dùng file bash sau để cài đặt nhanh các phần mềm trên Ubuntu, mình đang dùng để chạy WSL2:

 • wget
 • curl
 • nautilus : trình quản lý file
 • neofetch
 • cmatrix : chữ chạy như trong phim ma trận
 • Các trình duyệt web:
  • firefox
  • browsh: trình duyệt dựa vào firefox nhưng duyệt trên Terminal 😍
  • google-chrome
 • dotnet-sdk: đã bao gồm runtime.
  • - 3.1
  • - 5.0
  • - 6.0

Chạy cho nhanh gọn:

sudo apt install curl -y

 bash <(curl -s https://gist.githubusercontent.com/VoTranThi/b0ee2b0a62cf61663356d10fac9ecab6/raw/41b8c1268332e4fb4fd1c4fb5226a01652856bef/wsl2Ubuntu.sh)

 

0 blogger:

Đăng nhận xét