[SAP] Change Sold-to Party in Sales Order

By
Advertisement
Về mặc định hệ thống không cho thay đổi nội dung này. Nên cần cheat một chút.

SE16 -> Table TPAER
Partner Determination Procedure : TA, ZTA, YTA
Partner Function: SP


VA02 -> Double Click Sold-to-Party
make change  and Enjoy!

0 blogger:

Đăng nhận xét