[SAP] Người dùng không lưu được Layout cá nhân dùng ABAP code

By
Advertisement

Nhiều khi người dùng không chọn được vào dấu tick User-specific để lưu layout riêng, nguyên nhân là do trong code ABAP chọn tùy chọn sau:


Để ý I_SAVE có các trường hợp:
  • ' ' = Display variants cannot be saved
  • 'X' = Standard save mode
  • 'U' = User-specific save mode
  • 'A' = Standard and user-specific save mode
Ví dụ sau khi gán lại code trên = "A" thì có kết quả:


Have a nice day!
Thi Võ

0 blogger:

Đăng nhận xét