Dùng WHILE để thay thế Cursors trong sql server

By
Advertisement
Dùng cursor trong sql server sẽ chiếm dụng tài nguyên CPU và RAM nhiều, nên trong lập trình người ta hạn chế hết sức có thể để tránh viết Cursor, ngoại trừ các trường hợp không tránh được. Ví dụ mình nêu dưới đây sẽ giúp các bạn dùng vòng lặp while thay thế cho cursor.

Lấy ra tên các đối tượng trong một cơ sở dữ liệu.
Chúc các bạn thành công.

0 blogger:

Đăng nhận xét