[SAP] Đổi địa chỉ Company Code

By
Advertisement

 Một số báo cáo sẽ lấy địa chỉ mặc định của Company Code để lấy lên smartform. Đổi lại theo đường dẫn:


Enjoy!

0 blogger:

Đăng nhận xét