[SAP] Thêm Title cho Bussiness Partner.

By
Advertisement
Chúng ta có 2 cách để thêm/sửa title của Business Partner

Cách 01:
Tcode: SA03

Hoặc
SPRO > Cross-Application Components > SAP Business Partner > Business Partner > Basic Settings > Forms of Address > Maintain Forms of Address.


Cách 02:
Tcode: SM30 > V_TSAD3 > maintain.
Enjoy!
Thi Võ

0 blogger:

Đăng nhận xét