[SQL] Tìm giá trị đứng liền trước và liền sau trong danh sách sau sắp xếp.

By
Advertisement
select *
from (
select CustomerID,Country,
LAG(CustomerID,1,'') Over(order by Country,CustomerID) as Lag,
LEAD(CustomerID,1,'') Over(order by Country,CustomerID) as Lead
from Customers
--Group by CustomerID,Country
) as a
where 'MAISD' in (CustomerID,Lag,Lead)

Chỉ áp dụng cho sql 2012 trở lên.

0 blogger:

Đăng nhận xét