Gọi detail trong iframe dùng modal boostrap và gọi callback trả về.

By
Advertisement
1. Cài đặt eModal
https://github.com/saribe/eModal
2. Trên trang parent
<button class="btn" id="ChooseStudent">Select</button>
<script>
       

        $("#ChooseStudent").click(function(e) {
            e.preventDefault();
            return eModal.iframe('@Url.Action("StudentListChooser", "Student")', "Select a Student")
                .then(function() {});
        });

        function setStudentValue(val) {
            var value = val;
            $('#StudentName').val(value);
            $('.modal').modal('hide');
        }
    </script>
3.Trên trang detail
<button class="btn btn-default" onclick="parent.setStudentValue('hallo');">Select</button>
Chúc may mắn


0 blogger:

Đăng nhận xét