[AX 2012] Đo thời gian thực hiện chương trình với hàm timeConsumed()

By
Advertisement
timeConsumed() là một hàm xây dựng sẵn trong Dynamics AX dùng để tính khoảng cách giữa 2 khoản thời gian, kết quả trả về là một chuỗi dạng "X hours X minutes X seconds", nếu mà X trong ví dụ bằng 0 thì chữ cái theo sau sẽ không hiển thị. Tuy nhiên, nếu khoảng cách thời gian >24h thì hàm chỉ lấy phần dư < 24h mà thôi.

Cấu trúc sử dụng : timeConsumed(thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc).

Ví dụ ta tạo một Job như sau:
static void timeConsumed_test(Args _args) {
  FromTime startTime = timeNow();
  int i;
  str dummyStr;;

  for (i = 1; i <= 500000; i++) {
    dummyStr += int2str(i);
  }

  info(strFmt("Total time consumed is %1", timeConsumed(startTime, timeNow())));
}


Và kết quả là :


Rất đơn giản và dễ sử dụng.
Chúc vui vẻ.


0 blogger:

Đăng nhận xét