[AX 2012] Làm sao để xem câu lệnh query trong X++ chuyển thành câu query SQL nào ?

By
Advertisement
Đôi lúc Bạn viết câu lệnh truy vấn dữ liệu bằng ngôn ngữ X++ mà muốn biết nó sinh ra câu lệnh query SQL ra sao? Có nhiều cách để lấy được câu truy vấn. Nhưng trong bài viết này mình chỉ muốn chỉ một cách đơn giản nhất cho bài toán trên.

Đầu tiên ta ví dụ câu lệnh muốn xem câu sql. code X++ như sau:
CustTable custTable;
CustTrans custTrans;

;
 
    select firstOnly AccountNum, CustGroup
        from custTable join custTrans where custTrans.AccountNum == custTable.AccountNum;

Để biết câu query SQL ta chỉ cần đơn giản thêm từ khóa generateonly vào sau câu lệnh select là được. khi đó ví dụ trên thành :
CustTable custTable;
CustTrans custTrans;
;

select generateonly firstOnly AccountNum, CustGroup
from custTable join custTrans where custTrans.AccountNum == custTable.AccountNum;
info(custTable.getSQLStatement());

Và kết quả đạt được là :
Rất đơn giản và hữu dụng đúng không nào, chỉ cần thêm generateonly là xong.

Happy coding.

0 blogger:

Đăng nhận xét