Tìm Store procedure liên quan đến 1 table hoặc 1 SP khác trong database

By
Advertisement
Đoạn code sau trong sql server sẽ giúp bạn tìm những store procedure gọi đến 1 table hoặc 1 store procedure bạn cần tìm.


SELECT DISTINCT o.nameo.xtype
FROM syscomments c
INNER JOIN sysobjects o ON c.id=o.id
WHERE c.TEXT LIKE '%TenCanTim%'Tại chổ TenCanTim bạn thay bằng tên table hoặc hoặc tên SP mà bạn cần tìm mối liên hệ. lưu ý là giữ nguyên dấu % ở tại 2 đầu của TenCanTim

Chúc 1 ngày tốt lành.

2 nhận xét: