[AX 2012] Thiết đặt quan trọng trong ngành Sản Xuất.

By
Advertisement

Thiết đặt Item Model Groups:

Thiết đặt Production Control Parameter:

Posting Profiles:

Cheat Sheet:


 Chúc thành công!.

0 blogger:

Đăng nhận xét