[SQL] Store Procedure chậm hơn khi command Query

By
Advertisement
Hôm nay mình gặp một trường hợp mà mình thấy vô cùng bất ngờ. Cùng một đoạn code sql, nhưng đưa vào trong store procedure thì chạy rất chậm, chậm hơn rất nhiều so với query. Cách giải quyết thì cũng không tưởng, đơn giản chỉ là thay vì dùng trực tiếp parameter truyền vào store procedure, mình declare những biến local, sau đó gán giá trị bằng với các biến parameter, dùng các biến local này để truy vấn trong câu lệnh. Thật không ngờ là thời gian truy vấn giảm kinh khủng từ 4'26s chỉ còn 3s.


Hope it helpful!0 blogger:

Đăng nhận xét