Dynamic SubDomain with ASP.Net MVC

By
Advertisement
Bài này chia sẻ cùng mọi người cách làm khi truy cập subdomain nhưng mà code vẫn chạy trên maindomain, đồng thời chuyển tên subdomain về cho maindomain một cách tự động thông qua parameter truyền trực tiếp vào controller.
Khi debug phải cấu hình lại iisexpress một chút. vào thư mục gốc của code tìm thư mục ẩn .vs vào trong đó vào tiếp thư mục config, edit file applicationhost.config bằng notepad++ chẳng hạn. Ctrl + F tìm theo cổng khi debug ứng dụng, xóa chử localhost đi. đóng visual studio và chạy lại bằng quyền administrator - > Done. Good luck!!

1 nhận xét: