Gỡ đối tượng COM trong .net một cách an toàn

By
Advertisement
Khi bạn lập trình ứng dụng .net trên nền windows chắc hẳng bạn đôi lúc sẽ sử dụng COM object để làm việc như Interop các dll trong bộ office chẳng hạn. Đoạn code dưới đây sẽ giúp bạn tháo gỡ đúng đối tượng COM đúng cách và không bị chạy ẩn.

public static void ReleaseCOMObject(object obj)
    {
      try
      {
        if (obj != null)
        {
          int i = System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(obj);
          while (i > 0)
          {
            i = System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(obj);
          }
        }
      }
      catch (Exception)
      {
      }
      finally
      {
        obj = null;
        GC.Collect();
      }
    }
Chúc các bạn code tốt hơn. Have nice day!!

0 blogger:

Đăng nhận xét