Lưu bút

By

Bạn đã đến đây mời lại nhà,
 dùng tạm cùng Tôi một chén trà,
 Nếu vui gửi lại đôi ba chữ,
 nếu buồn tâm sự bỏ sầu ra.

0 blogger:

Đăng nhận xét