Tính toán giá trị trên cây dữ liệu với sql query

By // Không có nhận xét nào:

1. Cây dữ liệu có dạng.


TK 111
|_ TK 1111
|_ TK 1112
|_ TK 11121
|_ TK 11122

Giá trị cộng dồn tính như sau lên node cha:

TK 111 (13)
|_ TK 1111 (7)
|_ TK 1112 (6)
|_ TK 11121 (4)
|_ TK 11122 (2)

Tài khoản 1112 có giá trị là 6 vì 2 tài khoản con có tổng giá trị là 6.
Tài khoản 111 có giá trị là 13 vì 2 tài khoản con (1111,1112) có tổng giá trị là 3.
Đó là kết quả mong muốn.

Một số trang web phân tích website của Bạn để tìm hướng tối ưu!!

By // Không có nhận xét nào:
Giới thiệu đến mọi người một số trang web phân tích website theo url, kết quả phân tích có thể giúp ta tối ưu và hoàn thiện hơn về mặt thể hiện, từ đó có thể giúp tăng thứ hạng trên các cỗ máy tìm kiếm...

1. https://optimization.tips/
2. https://techchek.tips/
3. https://www.google.com/webmasters/tools/home
4. https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
5. https://kraken.io/web-interface [26/07/2017]
6. https://webspeedtest.cloudinary.com [26/07/2017]
[..continue]


Các trang này cách thức hoạt động đều đơn giản. Mình nghĩ các Bạn đều tự khám phá được.
Chúc may mắn.

Sách miễn phí từ Microsoft

By // Không có nhận xét nào:

Giới thiệu đến mọi người rất nhiều sách miễn phí từ Microsoft. Số sách được phân ra thành các mục như là : Azure, BizTalk, Cloud, Developer, Dynamics, General, Licensing, Office, PowerBI, PowerShell, SharePoint, SQL Server, Surface, System Center, Virtualization, Windows Client, Windows Server.

[AX 2012] Thiết đặt quan trọng trong ngành Sản Xuất.

By // Không có nhận xét nào:

Thiết đặt Item Model Groups:

Thiết đặt Production Control Parameter:

Posting Profiles:

Cheat Sheet:


 Chúc thành công!.

Destop GUI for Ubuntu server

By // Không có nhận xét nào:
You can install the default Ubuntu desktop (Unity) by executing the following:
sudo apt-get install ubuntu-desktop
There are many desktop alternatives which you may install and use, like:
  • Gnome 3 installation: sudo apt-get install gnome-shell
  • KDE see Kubuntu installation: sudo apt-get install kubuntu-desktop
  • XFCE installation: sudo apt-get install xfce4
  • LXDE installation: sudo apt-get install lxde
  • Openbox installation: sudo apt-get install openbox
  • Gnome Classic (old) a Gnome 3 desktop that looks like Gnome 2 installation: sudo apt-get install gnome-session-fallback
  • Ubuntu Gnome (Official flavor) installation: sudo apt install ubuntu-gnome-desktop
  • To install a very lightweight desktop environment, just the basic GUI (XFCE): sudo apt-get install xubuntu-desktop (or LXDE: sudo apt-get install lubuntu-desktop for an even lighter GUI)

[SQL] Store Procedure chậm hơn khi command Query

By // Không có nhận xét nào:
Hôm nay mình gặp một trường hợp mà mình thấy vô cùng bất ngờ. Cùng một đoạn code sql, nhưng đưa vào trong store procedure thì chạy rất chậm, chậm hơn rất nhiều so với query. Cách giải quyết thì cũng không tưởng, đơn giản chỉ là thay vì dùng trực tiếp parameter truyền vào store procedure, mình declare những biến local, sau đó gán giá trị bằng với các biến parameter, dùng các biến local này để truy vấn trong câu lệnh. Thật không ngờ là thời gian truy vấn giảm kinh khủng từ 4'26s chỉ còn 3s.


Hope it helpful!Chia chuỗi trong một cột thành nhiều cột trong sql server

By // Không có nhận xét nào:
Code sau sẽ chia chuỗi trong 1 cột thành nhiều cột, ứng dụng nhiều trong tìm kiếm segment.

DECLARE @T TABLE(full_location_id varchar(100));
INSERT INTO @T
VALUES  ('A1-BF-35-B1'),
        ('AR-B3');
WITH CTE AS
(
    SELECT  full_location_id,
            LEN(full_location_id)-LEN(REPLACE(full_location_id,'-','')) N
    FROM @T
)
SELECT
 full_location_id,
        PARSENAME(REPLACE(full_location_id,'-','.'),N+1),
        PARSENAME(REPLACE(full_location_id,'-','.'),N),
        PARSENAME(REPLACE(full_location_id,'-','.'),N-1),
        PARSENAME(REPLACE(full_location_id,'-','.'),N-2),
        PARSENAME(REPLACE(full_location_id,'-','.'),N-3) ,
        PARSENAME(REPLACE(full_location_id,'-','.'),N-4),
        PARSENAME(REPLACE(full_location_id,'-','.'),N-5)
FROM CTE
Kết quả đạt được


Chúc thành công.

Giải mã store procedure bị mã hóa trong sql server.

By // Không có nhận xét nào:
Khi bảo trì một dự án phần mềm, Nếu bạn gặp phải trường hợp phải sửa một store procedure, function, trigger, view mà bị mã hóa thì có vẻ hơn ngán vì rất khó để lấy được code nguyên bản để sửa. Bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu cách để giải mã ra code.

Xử lý nội dung bị trộn lẫn file được mã hóa base64

By // Không có nhận xét nào:
Bài này Thi muốn giới thiệu các Bạn một cách giải quyết trường hợp file được mã hóa thành dạng base64 trong nội dung website. Cách giải quyết sẽ giúp chuyển dữ liệu đó thành file và nhúng lại vào nội dung mà không làm mất đi tính tự nhiên khi view.

Entity framework kiểm tra lỗi trên model

By // Không có nhận xét nào:
Việc kiểm tra lỗi trên model đối với asp.net mvc khá là đơn giản như hình bên dưới, chỉ cần dùng ModelState.IsValid là xong. Tuy nhiên đối với các môi trường khác chạy .net thì ta phải valid model như thế nào? bài viết này xin giới thiệu một cách làm, cách làm này ban đầu được dùng cho phiên bản mvc 3.